Türkİye İranArasında Turizm Alanındaİşbirliği

Türkİye Cumhurİyetİ Hükümetİ

ve

İran İslâm cumhurİyetİ hükümetİ

arasInda

turİzm alanInda İşbİrlİğİ mutabakat zaptI

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran İslâm Cumhuriyeti Hükümeti bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır.

İkili işbirliğini geliştirmek arzusuyla ve iki ülke yetkili makamları tarafından imzalanan Anlaşmaları dikkate alarak,

İki ülke arasında mevcut dostane bağları güçlendirmek amacıyla,

Turizmin ekonomik gelişmenin sağlanmasında etkin bir unsur olduğuna inanarak,

Karşılıklı menfaatler ve eşit haklar esasına dayanarak,

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

 

MADDE 1

Taraflar birbirlerinin ülkelerini ziyaret etmek konusunda vatandaşlarını teşvik edecekler ve yetkili makamlarıyla işbirliği halinde, ilgili yasa ve mevzuatları uyarınca ve uluslararası yükümlülüklerine halel getirmeksizin iki ülke arasındaki turist trafiğindeki formaliteleri kolaylaştıracaklardır.

Ayrıca, taraflar, iki ülke arasındaki turist değişiminin artırılması amacıyla turizm alanında faaliyet gösteren seyahat acenteleri, diğer ilgili kuruluşları ve örgütleri arasındaki doğrudan temas ve işbirliğini teşvik edeceklerdir.

 

MADDE 2

Taraflar, ülkelerindeki yürürlükteki mevzuatları uyarınca, turizm yatırımları oteller ve diğer türdeki turist konaklama tesislerinin inşası ve otel işletmesi gibi turizmle ilgili çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine çaba göstereceklerdir.

 

MADDE 3

Taraflar, iç hukukları ve uluslararası yükümlülükleri uyarınca; bilgi, istatistik, reklam ve tanıtıcı materyal değişiminde bulunacaklar ve diğer tarafı ülkelerinde gerçekleştirilecek uluslararası sergi ve fuarlara katılım konusunda teşvik edecekler ve her iki ülkenin üyesi oldukları Uluslararası Turizm Örgütlerindeki işbirlikleri çerçevesinde ülkelerinde gerçekleştiriecek turizm alanında uluslararası seminer ve konferanslara katılım amacıyla diğer tarafın temsilcilerine gerekli kolaylığı sağlayacaklardır.

 

MADDE 4

Taraflar, teknik işbirliği, araştırma ve tanıtım materyallerinin üretimi gibi turizm faaliyetlerinin çeşitli alanlarında uygulanabilir deneyim ve know-how değişimine özel bir önem atfedeceklerdir.

 

MADDE 5

Taraflar, İpek Yolu projesine özel bir önem vererek Dünya Turizm Örgütü ve turizm alanında iki ülkenin üyesi oldukları diğer uluslararası örgütler çerçevesinde işbirliğini geliştirecekler ve iki ülke arasında bu tür programların başlatılması olasılıklarını gözden geçireceklerdir.

 

MADDE 6

Taraflar, turizm sektöründe çalışan personelin mesleki eğitimi alanında bilgi ve doküman değişiminde bulunacak; gerekli koşulları yaratacak ve işbaşı eğitimi, turizm meslek okullarındaki öğrenci, eğitmen ve uzmanların değişimi, turizm memur ve profesyonelleri için seminerlerin organize edilmesi de dahil bu alandaki tüm olası işbirliği yöntemlerini değerlendireceklerdir.

 

MADDE 7

Taraflar, birbirlerinin ülkelerinde ulusal turist enformasyon bürolarının açılmasını olumlu değerlendireceklerdir. Bu bürolar ticari faaliyetlerde bulunmayacak ve çalışma şekli ülkelerinin ilgili makamları tarafından akdedilecek özel bir anlaşma ile düzenlenecektir.

 

MADDE 8

Taraflar, üçüncü ülkelerden turist çekmek amacıyla, acenteleri ve diğer ilgili uzman kuruluşları arasındaki işbirliğini teşvik edeceklerdir.

 

MADDE 9

İşbu Mutabakat Zaptı’nın iki ülke Ulusal Turizm İdareleri tarafından karşılıklı müzakereler ve yetkili makamlarına öneriler sunulması yoluyla yürütülmesi amacıyla, her iki ülkeden eşit sayıda yetkili temsilciden kurulu bir Karma Komisyon ve/veya Çalışma Grubu belirli aralıklarla toplanacaktır. Taraflar, turizm sektöründeki devlet ve özel sektör temsilcilerini bu toplantılara davet edebileceklerdir.

Karma Komisyon veya Çalışma Grubu toplantıları her iki ülkede dönüşümlü olarak taraflarca mutabık kalınacak bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Her bir toplantıya gerçekleştirildiği ülkenin Heyet Başkanı tarafından başkanlık edilecektir.

 

MADDE 10

İşbu Mutabakat Zaptı yürürlüğe girişi için ülkelerinde gerekli olan yasal  işlemlerin tamamlandığına ilişkin tarafların diplomatik kanallardan birbirlerine yapacakları bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İşbu Mutabakat Zaptı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş (5) yıllık süre için geçerli olacak ve taraflardan biri süre bitiminden altı (6) ay önce feshetme niyetini diplomatik kanallardan yazılı olarak bildirmedikçe yeni bir beş yıllık dönem için otomatik olarak yenilenmiş olacaktır.

İşbu Mutabakat Zaptı Tahran’da 27 Nisan 2004 tarihinde iki asıl nüsha halinde Türkçe, Farsça ve İngilizce dillerinde her biri eşit derecede geçerli olmak üzere imzalanmıştır. Yorum farlılığı halinde İngilizce metin esas alınacaktır. 


 

 

İRAN İSLÂM  CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
 

İran İslâm Cumhuriyeti

Kültür ve İslâmî İrşad Bakanı

Ahmad Masjed JAME’I

Türkiye Cumhuriyeti

Kültür ve Turizm Bakanı

 

Erkan MUMCU